Steckbrief

_Seepferdchen_


aus Emdener Hinterland in Needersachsen


Schule: immer tau

Uni: dat mook ich immer tau

Arbeit: dat bruck ick nech

Hobbies

Meine Hobbies

Über mich

So bin Ich!Aktivitätsindex

 
1%

Letzter Login am 03.11.17


Gästebuch

smiley für _Seepferdchen_:

Naaa was machst du heute so schönes?
Lass uns die Tage spaß haben und unsere Fantasien, den freien lauf geben;)...
Interesse?
Möchte einfach neue Horizonte entdecken!
Bin Single und Hungrig:))
Ich bin eine kleine verrückte Maus, die Lust auf Expe***te hat:)
Melde dich auf der Seite UNDFEIN .)n)e)t) die oben zu lesen ist! Mein Nick ist da Heisse Schnitte !
So kommst du an meine Kontaktdaten ran, sowie meine Bilder (auch Intime vielleicht) . Bis Bald ...Bussi
fake

smiley für _Seepferdchen_:

нιєя ωєя∂єη gєяα∂є gαηz νιєℓє gяüѕѕє αυѕ ℓυ∂ωιgѕнαƒєη нιηтєяℓєgт.
мιт ∂єм нιηωєιѕ,∂αѕѕ ∂υ нιєя нєяzℓι¢н ωιℓℓкσммєη вιѕт υη∂ вєѕтιммт ιммєя ωαѕ zυм ℓα¢нєη ƒιη∂єѕт.

ℓg кℓαυѕ
fake

smiley für _Seepferdchen_:

Bin mal kurz vorbeigeflogen und gelandet und lass Dir einen lieben Gruß da.
Alfred !
fake

smiley für _Seepferdchen_:

Ein Tag als Strohwitwer (in plattdeusch)

En Strohwätmaun senni, es eni onjimietilji Sach onn de betrrri Erfoarung musst etj leida, onnlängst moaki. Onn daut kaum so: Miene Frau säd lang tridj opp enmol to mie: „Mieni Sestri welli eni Werbibußfoat oda Reis mettmoaki.“ Om en Stottji frug se mie: „Hast du nuscht doajieajin, wann etj uck enmol mettfoa?“ Mie foa dissi Froag foutz bat enni groti Tee nenn! Etj kaun de Werbibußreisi verri Welt nich liedi. Dann daut es en Schwindeljischaft, woa se de Fruis bloß daut Jeld mett väl Rädi oonn mie tjemt daut so fea, uck mett hipnotisieri, uti Fupp tratji doni. Der Stundi lang schwautzi onn lowi se äri Woa. De Werbasch rädi so lang aun de Menschi rom, bat de so en bät domm onn dieslich woari. Onn wann de Tohorschasch easch nich mea kloa dentji tjäni, nich meja Wat äwa sich selfst sennt, dann vetjepi se den Onschuldjin aul kratjt waut se welli, auf de Mensch daut dann nu brucki deit oda nich. Wann se dann no Huß komi kleiwi se sich hinjri Oari oba dann es daut aul to lot, daut Jeld es wachj.

Na jo, so es daut dann, wiels mieni Frau mieni Enstalling tjand, prowd se aul goanich mie uck mett to kroagi, so frug se dann bloß fe sich. Ausl se mie frouch, haud etj enin jiwaultjin Kaumpf enn mie. Waut sull etj saji? „Nä“, saji wea mie dann doch nich gaunz godjinouch, dann wurd se mie veaschmieti, daut etj ea nuscht jenni ded onn daut etj ea nich got wea. Onn wadaromm, „Jo“, saji wull mie nich enn. Mieni Tung de wull sich enfach nich dreiji. Etj wea en Stottji stell, bat se wada aunfong: „Du sajst ji nuscht?“ Jo waut sull etj saji? Wann mieni Frau haud enn mie nenntjitji kund, haud se bistemmt nicht meja jifroagt. Schließlich naum etj aul mieni Krauft top onn staumild meja, auls sai, en „Jo“. To aul dem Schratj, kaum mie opp enmol noch de Jidanki onn Bidenjtji, daut etj dann den gaunzin Dach aulen senni mußt. Onn mie säd eni Stemm enn mie, daut dit von mieni Frau nich Racht wea, mie nu so mir nichts, dir nichts, den gaunzin Dach aulen to loti. Schließlich haft eni Frau doch uch Pflichti, dem Maun jwjinäwa. Oba etj wea stell, warjd aulis enn mie nenn. Etj haud ji nu Tied jinouch, aul mieni Jidanki, wann se wachj foa, to veoabeidi. Oba daut eni mußt se mie faust vespreatji, nuscht onnedjit to tjepi! De Tiet blef nich stoni onn de Dach kaum, wo mieni Frau mie veloti wull. Wann etj mie aul biruhigt haud äwa de Sach, kaum aul daut wada nopp, etj haud misrobli Stemmung. Oba de Sach wea nu nich meja opptoholi. De Reis sull tiedich losgoni onn so stund mieni Frau aul Klock fiew opp, onn mouk sich red. Ver Oppreajnis, schlep uck etj schlacht. Etj wea foutz wacka, auls se oppstund oba etj ded so auls wann etj schlep. Etj docht so bie mie, wann ea daut endont es mie aulen to loti, saul se uck fehli, daut mie daut omm ea uck endont es. Se sull sich nich ennbilli, daut etj ohni ea nich läwi kunn. De Freid jennd etj ea enfach nich.

Schließlich kaum de Tied, daut se goni mußt onn donn word mie doch en bät Angst, daut se opp enmol ohni Aufsched kunn wachjgoni. Dann se doch ji, daut etj schlep onn wull mie vielleicht nich oppwatji. Etj mouk mie nu Veawurfi daut etj so jidoni haud auls wann etj schlwp. Ohni Aufsched to nähmi ea wachjfoari lot, daut wull etj dann doch nich, so seja auls etj mie uck oajad. Daut wea oba onnedji Angst bie mie, dann eja se jingtj, kaumse aun mien Bad onn froug gaunz leis: „Schlapst du?“ „Nä“, säd etj. „Na dann opp Wadaseni, etj mott nu goni.“ Auls se mie dann noch enin Kuß gauf, wea aul mien Oaja wachj. Etj wenscht ea noch eni godi, jletjilji Reis, en Gott behüt onn wachj wea se. Etj wea nu enn mienim Senn doch jletjlich, dreid mie oppi aundri Sied onn dussild doch noch en bät enn.

Auls etj dann oppwoaki det wea aulis aundasch auls sest. Daut wea aul ganuz dach, de Klock jintj aul von Säwin, etj lach onn mie wea so, auls wann mieni Frau komi onn saji mußt: „Wellst du nich oppston? Daut Frestitj es aul red.“ Oba se kaum nich, se wea wachj. Onn daut Frestitj wea uck nich red. Etj lach noch en bät, kaum dann doch to de Ensecht, daut dit Mulspetzi nuscht halpt, dann nu mußt uck jipiept woari. Mieni godi Stemmung de etj biem Aufsched naehmi jitjreaji haud wea oppenmol wada wachj. Enn mie rimoud daut wada. De Oaja wull wada äwahaund nehmi. Wo kunn mieni Frau mie enfach so to aulim aulen loti onn se selfst let sich daut got goni. Hea hollp nu oba nuscht to, wann etj Frestitj habi wull onn nich hungrich bliewi, mußt etj nu opp onn mie waut moaki. Etj stund aulso opp, stald den Tjätil mett Woata opp den elektrischin Head, onn jintj mie wauschi onn risieri. Oba aulis omm mie romm wea so onnhemlich stell.Onn daut jifoll mie wada goanich onn mieni Stemmung word doavon nich bäta. Auls etj mett dem Wauschi foadij wea nonn mie riseat haud, koakt daut Woata aul onn etj kunn nu Frestitj äti. Uck hia wea daut aundasch auls sest, etj mußt selfst oppsatti. Oba, frisch gewagt ist halb gewonnen. Etj nauhm mie en Kuffil onn Schatil, hold mie daut Brot, got mie Koffi enn. Onn dann lauß etj mie enin F*** ut dem Losungsbuktji, bed onn wull nu äti. Auls etj mie Maltj emm Koffi jeti well, es doa tjeni Maljtj. Etj haud de fejäti opp dem Desch to stalli. Etj stund opp onn hold mie de, got se emm Koffi.

Autls etj mie Botta opp dem Brot scheari well, es tjeni Botta opp dem Desch, onn stj mußt wada oppstoni. Auls etj mie dann hanjisat haud onn de Botta oppschmeari well, hab etj tjen Massa opp dem Desch. Es dann aulis jeajin mie vendoag? Nu oajad etj mie aul jiwaultich äwa mie selfst. Oba wea wee schuld aun aul dem, daut wea doch de Frau onn etj lod aulis wada opp ea Schuldkonto nopp. Auls etj dann saut wea, wea etj mie nu dann doch enich, daut etj daut Jischerr nich oppwauschi wurd, daut wurd etj verri Frau loti, se sull doch bjripi, waut eari Pflicht es onn sull dann doch seni von woa de Wind blost.

Äwa dem Frestitj äti wea etj dann doch en bät ruhja jiwordi oba daut Stelli emm Huß, etj kunn mett tjenim rädi daut wea son sommit Jifehl. Nu wet etj nich meja no waut etj enni Schlopstow jintj, jiedinfauls sach etj doa daut Bad, selfstverständlich nich oppjimoakt. Donn wea dann wada mieni Ruh wachj. Etj haud daut velangi mieni Frau enmol got de Meninj to saji, mien ola Peta wea oppjistoni onn velangd sieni Rachjti. Wo sennt wie Menschi doch so schwack onn tjäni onsim olin Menschi so schwoa unjäholi. Enn mie jintj en grota Kaumpf, wajin dem Bad. Daut Bad oppmoaki, doa fehld etj mie auni Ehja jikrautzt. So lidji loti? Wann doa dann wea tjemmt, het daut, ohni de Fruis tjeni de Manna nuscht. Nä, docht etj, daut es to domm. Etj woa mieni Frau biwiesi, daut etj daut Bad nich schlachjta oppmoaki wurd auls se. So jintj etj dann auni Oabeit. Oba daut schiend so auls wann daut Badoppmoaki uck noch mott vestoni woari. Etj flied de Badi top, bispred daut Bad, läd de Tjessis nopp oba daut haud aulatop tjen Jischetj. Etj ret noch enmol aulis rauf onn vesocht daut bäta to moaki oba nuscht, etj mußt mie mau selfst tostoni, daut dit Sachi jewt de, de Fruis bäta vestoni auls wie Manna. Etj stritjt onn stritjt aum Bad han onn hea, romm onn gaufit dann doch opp, daut Bad schocka to moaki auls de Frau.

So onn nu docht etj, hab etj mieni Ruh, sat mie aum Schriewdesch, dann etj haud doa noch waut to schriewi. Etj haud noch nich lang jischräwi auls mie bifellt enmol nu de Klock to tjitji. Etj vefead mie nich weinich, auls etj fauststalli mußt, daut de Klock aul haulf twalw wea. Woa wea de Vermeddach jibläwi? Sull etj den Dach woa etj aulen tuß wea, dann äwahaupt nich to mieni Ruh komi? Nu wea daut aul wada seja Tied aun daut Meddach to dentji. Etj haud ji noch nuscht jischeidit jidoni onn de Tied wea mie wachjjirannt. Mie mouk daut aulwada nerwös. Etj tjwäld mie hie to Schaundi onn mieni Frau let sich daut irjind woa got goni, vedeidild Tied onn Geld. Oba doa holp aul wada nuscht, auls waut to Meddach seatji. Aum lewstin haud etj nu jinetscht onn nuscht jidoni oba wem kunn etj doamett waut biwiesei, wann etj selfst hungrich blew? Etj mouk mie bieaun eni Strofräd red, de etj , wnan de Fru nu Huß kaum, ea vetalli wull. Dea sull daut rommjukri doch vegoni.

Mieni Fru haud aun mie uck aulahaund bistallt, waut etj to Meddach oppwoami onn äti sull oba etj enn mieni Oppreajnis, kunn goanich kloa dentji onn fung nuscht auls en poa Etschocki. Etj naum mie dann noch Botta, Brot onn Maltj onn kunn mie dann doch noch gaunz schen sautäti. Biem äti haud etj nu Tied, enn Ruh äwa aulis, waut etj den Dach erläwt haud no todentji. Onn etj mußt doch, wann etj jiracht senni wull, tojäwi, daut etj oni Frau doch enn aulim ziemlich onjischetjt wea. Jo onn daut wie Manna de Fruis sari Oabeit doch en bät hechja ennschatzi mußti. Daut wull etj dann uck wiedahans doni, oba ommsomeja mußt de Frau doch weti, daut se tuß to bliewi haud. Onn de tweda Entschluß wea dann de selwja, auls zimorjis, daut Jischerr woat se mie selfst oppwauschi. Etj flied daut aulis enn dem Wauschdings unrim Kron, woa aul daut von Frestitj lach, onn wea so en bät Schadenfroh. Etj moatjt, daut mien Dentji woll nich gaunz christlich wea oba etj tröst mie dann wada daut etj auls Maun uck eni Verauntwouding haud onn de Frau ertratji mußt. Daut Sprechwout sachjt doato noch so schen „D Zweck heiligt das Mittel“. Etj fehld mie oppenmol auls Ertratja got onn kunn mie sogao enbät biruji. Aum Nomeddach foa etj numm Krankenhuß, etj wull doa wäm biseatji. Biem no Hußfoari freid etj mie aul so en bät, daut mieni Frau vielleicht aul tuß senni wurd von de Bußreis, wann etj no Huß kaum oba se wea noch nich jikomi.

Daut word Owind onn se kaum emma noch nich. Irjind wo wea mien Oaja veschwungi. Etj fung mie aun to bangi onn de Banga wea stoatja auls de Oaja. Etj jintj enni Tjeatj onn sach doa aul mien Jischerr lidji, onn mie word daut oppenmol led, daut etj nich selfst hinja mie oppjiwoschi haud. Oni lang to dentji, tjremmpild etj mie de Meiwi opp onn wosch aulis schmock ut. Etj haud oppenmol mau en Velangi, daut se sich freiji kun, wann se no Huß kaum. Jo, enn daut word diesta onn se kaum emma noch nich. Klock säwin wea bie ons enni Jimend Bibelstund onn etj entschlot mie dann doch to Bibestund to goni, de etj nich vesiemi wull De Freid wurd ji dann, wann etj no Huß kaum omm so jrata senni. Se wurd ji dann bestemmt aul lang tuß senni.

Etj soch mie wada irjind waut tom vebieti, aut onn jintj to Bibelstund. Haulf Neajin, de Jileadi wurdi woll saji, Klock Twinntich onn Dartich Minuten, kaum etj no Huß onn se wea emma noch nich jikomi. Etj soch auli Atji no, vielleicht haud se sich bloß en bät vestoaki, omm mie to foppi. Oba nuscht, se wea nich. Donn word mie doch aulahauntich to Mod. Sull se enn enim Onfaul jikomi senni? Etj tjreach daut mett de Angst to doni. Etj fon enn Jidanki aun mieni Fru to entschuldji, schuld weari opp enmol mieni Schweajaschis, de ea to dissi Reis veleit haudi. Etj haud groti Jiwessinnsbissi, daut etj mie so seja äwa ea jioajat haud. Etj docht, vieleicht licht se irjint woa emm Krankenhuß mett jibroakni Jläda oda es es äwahaupt dot onn etj haud mie enn dissin Tied so seja aun ea vesündigt. Mien truja Tostaund word emma schlemma, auls de Klock aul opp Tiejin jintj. Daut etj ernst de Häng folji ded, buck hia tjenimm to wundri, dann dao mußt doch irjind waut passiat senni, sonst wea se aul lang tuß.

O, o, waut hab etj mie donn doch bloß aulis veajinomi, wann se noch enmol jisund no Huß komi wurd. Mie folli nu uck aulahaund Jidanki bie, wo en Maun enmol jisachjt haud: “Wie Manna send ohni Fruis mau eni Haulwi Portion”, O, etj kaum mie nu noch no väl weinja vea.

Onn donn opp enmol haulf Tiejin wea se auni Dea. Auls etj ea donn sach onn nu wißt, daut se läwi de, kaummie daut schelli doch wada aun oba nich verdaut von eascht, nä, wiels se so lot jikomi wea onn etj mie so haud ängsti mußt. Oba vom Schelli gauf daut nich väl, de Freid onn daut Jletj, nu doch noch nich Wätmaun to senni wea to stoatj. Wann etj nu uck välit tojäwi do, waut wie Manna nich seni onn vieleicht uck mol onnjiracht sennt, bliew etj doch bie dem enin: “Strowätmaun senni jeit nich schen!”
fake

smiley für _Seepferdchen_:

Gendach leewe Frind!

Etj frei mie Die opp miene Plautdietsche Sied to bejreesse.
Hie finjst Dü väl Plautdietsche Sache: Jedijchte, Jeschijchte, Leeda
en uck waut von onse Jeschijcht.

Woaromm jewt et diese Sied?

Wiels wan Dü mol west diene Mutta, Ooma, Oopa oda die selwst ne Äwarauschung moake west en doatoo een plautdietschet Jedijcht oda Leet sätjst dan mottst Dü dee uck wua hea näme.

Oba dentj doaraun: Nichj Dü auleen sätjst waut. Aundre uck!
Wan Dü een Jedijcht oda een Leet, ne Jeschijcht weetst - schetj mie daut, etj stal
daut dan hia nenn.
fake